R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ####/211/2022

DECIZIE Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 21 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### #####

Judecător ###### ######### ####

Grefier ####### ######

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe apelantul DGRFP ####-###### PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ în contradictoriu cu intimatul SCPEJ ###### ŞI ASOCIAŢII PRIN ### ###### ######, având ca obiect contestaţie la executare dos ex 5/2022.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Instanţa reţine cauza la a doua strigare.

La a doua strigare se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care,

Instanţa reţine că este primul termen de judecată. Instanţa apreciază că este competentă general, material şi teritorial să judece prezentul apel. Se reţine că apelul este formulat în termen, scutit de la plata judiciare de timbru şi este motivat. Totodată, se constată că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Instanţa constată că nu s-au solicitat probe noi în apel şi reţine reţine cauza în pronunţare în baza actelor de la dosar.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă, reţine că prin încheierea civilă nr.######### pronunţată în dosarul nr. ####/211/2022 al Judecătoriei ####-###### s-a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea DIRECŢIA GENERALA LOCALA A FINANŢELOR PUBLICE ####-###### prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ în contradictoriu cu intimata S.C.P.E.J. ###### ŞI ASOCIAŢII ca neîntemeiată. S-a respins cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut:

Prin încheierea civilă nr.######### pronunţată de Judecătoria ####-###### la data de 19.04.2021 în dosarul nr.###/211/2021 (filele 8, 9) a fost respinsă contestaţia la executare introdusă de către contestatoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ####-######, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, în contradictoriu cu terţului poprit B.E.J. ###### ###### ####, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă; de asemenea, a fost respinsă, ca neîntemeiată, contestaţia la executare introdusă de către contestatoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ####-######, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, în contradictoriu cu intimata S.C.P.E.J. ###### şi Asociaţii, ca neîntemeiată; a fost respinsă, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a executării silite şi a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de întoarcere a executării silite; în final, s-a dispus obligarea contestatoarei Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ####-###### – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş la plata sumei de 595 lei în favoarea intimatei S.C.P.E.J. ###### şi Asociaţii, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat.

Prin decizia civilă nr.###/A/2021 pronunţată de Tribunalul #### în dosarul nr.###/211/2021 (filele 10 – 14) a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de contestatoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ####-###### prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş împotriva încheierii civile nr.#### din 19.04.2021 pronunţată în dosarul nr.###/211/2021 al Judecătoriei ####-######, dispunându-se, totodată, obligarea apelantei la plata către intimata S.C.P.E.J. ###### şi Asociaţii a sumei de 595 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Întrucât contestatoarea nu a înţeles să execute voluntar debitul total în cuantum de 1190 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, intimata a pornit procedură de executare silită, fiind format dosarul execuţional 5/2022 al B.E.J. ###### ######.

Prin încheierea civilă nr.######### pronunţată la data de 22.02.2022 de Judecătoria ####-###### în dosarul nr.####/211/2022 (fila 7) a fost încuviinţată executarea silită împotriva contestatoarei în baza titlurilor executorii constând în încheierea civilă nr.######### pronunţată de Judecătoria ####-###### la data de 19.04.2021 în dosarul nr.###/211/2021 şi decizia civilă nr.###/A/2021 pronunţată de Tribunalul #### în dosarul nr.###/211/2021.

La data de 01.03.2022 în dosarul execuţional 5/2022 al B.E.J. ###### ###### a fost emisă o somaţie (fila 5) prin care contestatoarei i s-a pus în vedere să achite suma totală de 1516,72 lei, din care 595 lei reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat, 595 lei reprezentând cheltuieli de judecată în apel, iar 326,72 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

În speţă, debitoarea a contestat întreaga procedură execuţională, invocând, în primul rând, nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut de art.2 din O.G. ####### # apărări ce urmează a fi înlăturate de instanţă pentru următoarele considerente:

Astfel cum reiese din cuprinsul prevederilor legale mai sus enunţate, beneficiul termenului de graţie stabilit în favoarea instituţiilor publice este condiţionat de dovada neexecutării benevole a obligaţiei din cauza lipsei de fonduri, dar şi de dovada demersurilor făcute pentru obţinerea fondurilor necesare achitării obligaţiilor.

Prin urmare, contestatoarea avea îndatorirea de a face demersuri în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru punerea în executare a celor două hotărâri judecătoreşti în litigiu. Or, contestatoarea nu a făcut dovada efectuării acestor demersuri, după cum nu a dovedit nici împrejurarea că nu are fonduri pentru plata creanţei în cuantum de 1190 lei deţinută de intimată împotriva sa.

Pentru toate aceste motive, instanţa a considerat ca fiind vădit neîntemeiate apărările formulate de contestatoare împotriva procedurii de executare silită în litigiu raportat la prevederile O.G. 22/2002.

Referitor la aplicabilitatea Ordinului M.F.P. nr.######### şi a Ordinului M.F.P. nr1628/2019, instanţa a constat că aceste acte normative stabilesc o procedură internă, pentru uzul instituţiilor publice din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, prin care ar trebui puse în executare titluri executorii, fără să se prevadă obligaţii în sarcina altor subiecţi de drept, astfel cum susţine contestatoarea. Mai mult, contestatoarea face o trimitere la aceste acte normative, fără a indica care articole au fost în concret încălcate de către executorul judecătoresc în procedura execuţională.

De altfel, instanţa a reţinut că sumele reprezentând cheltuieli de judecată ce constituie creanţa principală ce face obiectul executării silite din dosarul execuţional 5/2022 al B.E.J. ###### ###### derivă dintr-un litigiu anterior purtat între aceleaşi părţi având ca obiect contestaţia la executare formulată de către debitoare cu privire la procedura de executare desfăşurată împotriva sa în dosarul execuţional nr.91/2016 al B.E.J. #### ###### ########, contestaţie în care debitoarea a invocat aceleaşi apărări formale ca şi cele formulate în cuprinsul prezentei contestaţii la executare, fără a face în vreun fel dovada că a întreprins vreun demers în vederea executării voluntare a creanţei ce a făcut obiectul acelei proceduri execuţionale, apărări ce au fost considerate ca nefondate atât în primă instanţă, cât şi în apel.

În final, în ceea ce priveşte critica, de asemenea formală, invocată de contestatoare cu privire la cheltuielile de executare silită datorate în dosarul execuţional în litigiu – cheltuieli în cuantum total de 326,72 lei, stabilite prin încheierea din 01.03.2022 emisă de B.E.J. ###### ###### în dosarul execuţional nr.5/2022 (fila 6) – instanţa consideră că nici aceasta nu poate fi reţinută, câtă vreme contestatoarea nu a arătat în concret care sunt aspectele de nelegalitate în privinţa respectivelor cheltuieli, debitoarea limitându-se la a arăta că aceste cheltuieli nu sunt unele necesare şi utile. Or, în condiţiile în care procedura de executare silită demarată împotriva contestatoarei în dosarul execuţional analizat apare ca fiind legală şi conformă cu prevederile Codului de procedură civilă în materie, neputând fi reţinut niciunul dintre motivele de nelegalitate invocate de contestatoare şi având în vedere şi disp. art.670C. proc. civ. care reglementează cheltuielile de executare din faza de executare silită, este evident că sumele imputate debitoarei cu titlu de cheltuieli de executare nu pot fi considerate, astfel cum pretinde contestatoarea, ca nefiind necesare şi utile, ci nişte cheltuieli voluptorii ce i-au fost cauzate de creditoare, aceste susţineri fiind total lipsite de suport juridic.

Prin urmare, pentru toate considerentele expuse, instanţa a respins, în întregime, contestaţia la executare dedusă judecăţii, ca neîntemeiată.

#### de prevederile art.719 alin.1 C. proc. civ., instanţa a respinsca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice ####-###### prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş solicitând: admiterea apelului, modificarea hotărârii atacate şi rejudecarea cauzei în fond, admiterea contestaţiei la executare formulata de către apelantă.

S-a apreciat ca hotărârea atacata este nelegala pentru următoarele motive:

Aşa cum s-a arătat prin întâmpinare obligaţia stabilita prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. D___ in cazul in care debitorul nu executa de bunăvoie obligaţia sa, acesta se aduce la îndeplinire prin executare silita (alin.2).

Astfel, intimatul trebuia sa se adreseze organului fiscal de la domiciliul fiscal in vederea încasării creanţei stabilite prin titlul executoriu, astfel cum prevede Ordinul MFP nr 1899 din 22 decembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal. Acesta nu a făcut dovada ca s-a adresat mai întâi organului fiscal pentru restituirea creanţei stabilite prin titlu executoriu sau ca s-a depăşit termenul de 45 de zile pentru soluţionarea cererii de restituire, astfel incat, creditorul sa fi fost pus in situaţia sa procedeze la executarea creanţei sale pe calea silita.

S-a apreciat ca, recurgând la procedura executării silite ca urmare a titlului executoriu pe care îl deţine, creditorul a urmărit in realitate generarea de noi cheltuieli in sarcina organului fiscal.

Potrivit art.2 din O.G nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii: “#### executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului. “De asemenea, conform art.3 din O.G nr.22/2002 creditorul are posibilitatea promovării executării silite împotriva debitorului numai daca acesta din urma nu respecta termenul de plata prevăzut de lege, iar, in ce priveşte restituirea dobânzii, organul fiscal trebuie sa procedeze conform legii, adică cu respectarea Ordinului MFP nr. #### # ####:

De asemenea, s-a apreciat ca onorariul pentru executorul judecătoresc, nu intra in categoria cheltuielilor necesare si utile, reprezentând mai degrabă cheltuieli voluptorii făcute de creditor, mizând pe efectul juridic al actului de executare si nu pe necesitatea emiterii lui. Tocmai pentru că intimatul creditor este reprezentat de un avocat s-a arătat că nu poate fi admis faptul că se ignoră procedura de restituire a taxei prevăzute de actele normative invocate, cauzând astfel alte cheltuieli de executare ce ar urma să fie suportate tot din bugetul de stat.

S-a apreciat ca creditorul trebuia sa se adreseze instituţiei apelante in vederea încasării creanţei stabilite prin titlu executoriu, cu respectarea termenelor prevăzute de OG nr. 22/2002. Acesta nu a făcut dovada ca s-a adresat mai înainte organului fiscal pentru restituirea creanţei.

#### de cele mai sus arătate, s-a apreciat că tot raţionamentul juridic al motivării hotărârii este unul greşit, instanţa interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii fiind îndeplinite condiţiile admiterii contestaţiei la executare.

Pentru motivele arătate s-a solicitat admiterea apelului, modificarea hotărârii atacate şi rejudecând cauza în fond, admiterea contestaţiei la executare formulata de către apelantă.

În drept: dispoziţiile art. 466 şi următoarele din Noul Cod de procedură civilă, coroborate cu art. 149 alin.8 si 150 din Noul Cod de procedura civila.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, tribunalul reţine următoarele:

În primul rând, aşa cum s-a reţinut de către instanţa de fond, suma pentru care a fost demarată executarea silită – în cuantum de 1190 lei reprezintă cheltuieli de judecată dintr-un alt dosar (dosarul nr.###/211/2021) la care se adaugă cheltuielile de executare.

În ce priveşte primul motiv de apel vizând solicitarea creditorului adresată debitoarei de executare benevolă, tribunalul reţine că nu poate fi primit.

Astfel, apelanta a fost parte în dosarul nr.###/211/2011, având ca obiect tocmai contestaţia la executare formulată de către apelantă, iar atât încheierea civilă nr.######### pronunţată de Judecătoria ####-###### la data de 19.04.2021 prin care a fost obligată la plata sumei de 595 lei în favoarea intimatei S.C.P.E.J. ###### şi Asociaţii, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat, cât şi decizia civilă nr.###/A/2021 pronunţată de Tribunalul #### în dosarul nr.###/211/2021 prin care a fost de asemenea obligată la plata sumei de 595 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, i-au fost comunicate.

Rezultă, aşadar, că apelanta avea cunoştinţă de cuantumul sumelor datorate şi de la momentul rămânerii definitive a soluţiei, avea posibilitatea de a executa benevol obligaţiile de plată stabilite în sarcina sa de către instanţele de judecată.

Mai mult, tribunalul reţine că soluţia din apel în dosarul nr.###/211/2021 a fost pronunţată la data de 15.07.2021, fiind definitivă de la momentul pronunţării în condiţiile în care nu mai exista nicio cale de atac.

Pe de altă parte, se reţine că cererea de executare silită în temeiul celor două titluri executorii mai sus indicate a fost formulată la data de 9.02.2022, astfel că instanţa de apel apreciază că apelanta a avut suficient timp la dispoziţie pentru a proceda la executarea benevolă a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, evitând astfel o eventuală executare silită.

Or, în condiţiile în care intimatul creditor a apelat la serviciile unui executor judecătoresc în vederea recuperării sumelor de bani stabilite în sarcina apelantei prin cele două titluri executorii, tribunalul reţine că nu poate fi primită susţinerea apelantei conform căreia onorariul executorului judecătoresc ar fi o cheltuială voluptuorie. Pentru activitatea desfăşurată de către executorul judecătoresc i se cuvine un onorariu stabilit conform dispoziţiilor Legii nr.188/2000 şi a Ordinului nr.2550/2006.

În ce priveşte motivul de apel vizând aplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 din O.G. nr.22/2002, tribunalul reţine că nu poate fi primit în condiţiile în care, aşa cum a reţinut judicios şi judecătorul de primă instanţă, beneficiul termenului de graţie stabilit în favoarea instituţiilor publice este condiţionat de dovada neexecutării benevole a obligaţiei din cauza lipsei de fonduri, dar şi de dovada demersurilor făcute pentru obţinerea fondurilor necesare achitării obligaţiilor.

Or, în aceste condiţii, apelanta avea îndatorirea de a face demersuri în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru punerea în executare a celor două hotărâri judecătoreşti în litigiu sau de a dovedi că nu are fonduri pentru plata creanţei în cuantum de 1190 lei deţinută de intimată împotriva sa.

#### de considerentele de mai sus, găsind soluţia pronunţată de Judecătoria ####-###### ca fiind legală şi temeinică, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., tribunalul va respinge ca nefondat apelul declarat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ####-###### împotriva încheierii civile nr.####/13.07.2022 pronunţată de Judecătoria ####-###### în dosar civil nr.####/211/2022, pe care o va menţine în întregime.

Raportat la dispoziţiile art. 9C.proc.civ., tribunalul va lua act că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondat apelul declarat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ####-###### împotriva încheierii civile nr.####/13.07.2022 pronunţată de Judecătoria ####-###### în dosar civil nr.####/211/2022, pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată în apel.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi 21 aprilie 2023.

Preşedinte,

##### #####

Judecător,

###### ######### ####

Grefier,

####### ######